Internet of things


Đề tài, dự án KHCN & Luận Văn Tốt Nghiệp

danh sách các đề tài, dự án khcn và các đề tài khóa luận tốt nghiệp Đại học, Cao học, NCS

Sản phẩm và giải pháp IoTs thông minh

các sản phẩm và giải pháp IoTs thông minh, được thiết kế, xây dựng, và phát triển bởi nhóm UiTiOt

Lĩnh vực ứng dụng

các lĩnh vực ứng dụng thực tế Ambient-Assisted Living, Industry,...nhóm UiTiOt đang phát triển

Công bố khoa học

danh sách các công bố khoa học xuất bản bởi các thành viên nhóm UiTiOt