seminar về IoTs & Cloud computing: TS. Lê Đức Thắng!


Nội dung: vào t5 tuần này, 04.05.2017 lúc 09.00am-11.00am, có TS. Lê Đức Thắng sẽ trình bày ...

Tác giả: seminar về IoTs & Cloud computing: TS. Lê Đức Thắng!

Thời gian: Tháng 05 03, 2017


vào t5 tuần này, 04.05.2017 lúc 09.00am-11.00am, có TS. Lê Đức Thắng sẽ trình bày seminar tại Bộ môn MMT, dự kiến tại phòng họp Khoa e8.3, về các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực sau:
+Testbed & IoTs
+Cloud computing
+Software defined networking, wireless sensor networks