Hướng dẫn sử dụng

STT Tiêu đề Nội dung Thời gian Chi tiết Đường dẫn
1 Hướng dẫn sử dụng
-------------------------------------ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI--------------------------------------- Bước 1: Chọn Home -.> Topic -> Student topics. Bước 2: Click vào một đề tài. Bước 3:  Click vào Register.               Nếu bạn chưa đăng nhập xuất hiện giao diện như sau:                 Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì giao diện sẽ như sau: Bước 3: Bạn điền đầy đủ thông tin và click vào nút Gửi.   -------------------------------LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI QUẢN TRỊ------------------------------- Bước 1: chọn Home -> Contact Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào và chọn nút Send.

Tháng 03 28, 2017