LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC: MÔN “CÔNG NGHỆ INTERNET OF THINGS HIỆN ĐẠI”!


Nội dung: khóa học bổ sung kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành để thiết ...

Tác giả: Quan Le-Trung

Thời gian: Tháng 06 10, 2017


khóa học bổ sung kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành để thiết kế, lập trình, phát triển và triển khai các ứng dụng và giải pháp iots thông minh!

thông tin chi tiết:

http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-mo-lop-boi-duong-kien-thuc-sau-dai-hoc-mon-cong-nghe-internet-things-hien-dai