phát triển phần mềm nhúng và trình điều khiển thiết bị IoTs


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Trương Nguyễn Thái Hòa - 12520146
  • Nguyễn Hoàng - 12520153

GV hướng dẫn:

  • Lê Trung Quân
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

phát triển phần mềm nhúng và trình điều khiển thiết bị IoTs


Đề tài liên quan