nhóm nghiên cứu UiTiOt có nhu cầu tuyển sinh nghiên cứu sinh {NCS} trong lĩnh vực Internet of Things, CPSes, Wireless embedded Internet, với các nội dung liên quan đến phát triển kiến trúc mạng và các bộ giao thức mạng thông minh, tiết kiệm năng lượng, các chủ đề liên quan đến Big Data, truyền tải thông tin, tái cấu hình - tái lập trình OTAP.

thông tin về thủ tục và thời gian tuyển dụng:

http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-nam-2017-dot-1