UIT Testbest v3.0


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Lý Trọng Nhân -
  • Đặng Lê Bảo Chương -

GV hướng dẫn:

  • Lê Trung Quân

Từ khóa:

  • virtual container, docker
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

Testbed#3 hướng tới việc giả lập large-scale IoTs testbed, với số lượng thiết bị IoTs được giả lập lên tới hàng ngàn nốt. Chúng tôi sử dụng công nghệ Linux Docker để sinh ra nhiều User Mode daemon dùng chung Kernel, do đó trên cùng một máy ảo được cấp trên OpenStack chúng tôi có thể tạo ra 1024 thiết bị IoTs, điều này cho phép tạo được các kịch bản hàng ngàn nốt để thử nghiệm đánh giá với cùng tài nguyên Cloud cung cấp để chạy các kịch bản <100 nốt dùng trong Testbed#1!


Đề tài liên quan