MemberFullname: PGS. TS. Lê Trung Quân

Position: Trưởng Bộ môn Mạng máy tính

Email: quanlt@uit.edu.vn

Development of embedded softwares and drivers for IoTs devices!:


Fullname: Ngô Văn Hào

Position: Kỹ sư phát triển cloud computing FPT

Email: ngovanhao@gmail.com


Fullname: Lê Văn Phúc

Position: Kỹ sư

Email: levanphuc@gmail.com


Fullname: Nguyễn Hoàng

Position: Kỹ sư

Email: nguyenhoang@gmail.com


Fullname: Trương Nguyễn Thái Hòa

Position: Kỹ sư

Email: truongnguyenthaihoa@gmail.com


Fullname: Nguyễn Khánh Thuật

Position: Học viên Cao học

Email: thuatnk19@gmail.com


Fullname: Huỳnh Văn Đặng

Position: Research Assistant

Email: 13520180@gm.uit.edu.vn


Fullname: Trần Quốc Khánh

Position: Student

Email: 13520388@gm.uit.edu.vn


Fullname: Đặng Lê Bảo Chương

Position: Trợ giảng, Học viên CH

Email: chuongdlb@uit.edu.vn


Fullname: Lý Trọng Nhân

Position: Trợ giảng, Học viên CH

Email: nhanlt@uit.edu.vn


Fullname: Lê Thị Châu Ngân

Position: Student

Email: 14520575@gm.uit.edu.vn


Fullname: Nguyễn Thanh Hải

Position: Student

Email: 12520581@gm.uit.edu.vn


Fullname: Nguyễn Ngân Sang

Position: Student

Email: 12520691@gm.uit.edu.vn


Fullname: Lê Chí Thắng

Position: Student

Email: 13520771@gm.uit.edu.vn


Fullname: Bùi Nguyễn Mạnh Tuấn

Position: Student

Email: 11520451@gm.uit.edu.vn


Fullname: Lê Nguyễn Quang Vũ

Position: Student

Email: 11520695@gm.uit.edu.vn


CollaboratorPGS. TS. Lê Bảo Long


Email: long.le@emt.inrs.ca

Development of embedded softwares and drivers for IoTs devices!:TS. Đặng Ngọc Minh Đức


Email: ducdm@uit.edu.vn

Development of embedded softwares and drivers for IoTs devices!:TS. Trịnh Lê Huy


Email: huytl@uit.edu.vn

Development of embedded softwares and drivers for IoTs devices!:Dr. Amir Taherkordi


Email: amirhost@ifi.uio.no

Development of embedded softwares and drivers for IoTs devices!:TS. Võ Thị Lưu Phương


Email: vtlphuong@hcmiu.edu.vn