buổi trình bày của NCS Nguyễn Anh Tuấn/ĐH Đà Nẵng Thus 13.04.2017


Content: buổi trình bày về đề cương NCS dự kiến của NCS Nguyễn Anh Tuấn/ĐH Đà ...

Author: buổi trình bày của NCS Nguyễn Anh Tuấn/ĐH Đà Nẵng Thus 13.04.2017

Time: Month 04 13, 2017


buổi trình bày về đề cương NCS dự kiến của NCS Nguyễn Anh Tuấn/ĐH Đà Nẵng về chủ đề tái cấu hình IoTs, tại phòng họp e8.3 của K.MMT&TT/UiT!